Menu

Cart
A+ A A-

Algemene Voorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden ReclameProdukten.eu

LET OP: Wij verkopen niet aan consumenten. Wilt u als consument toch producten bestellen dan vervallen uw rechten als consument!!! Wij leveren uitsluitend aan bedrijven en organisaties.

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en leveringen van ReclameProdukten.eu gevestigd te Best, aldaar kantoorhoudende aan de Weegbree 92, verder te noemen : ‘ReclameProdukten.eu' alsmede op (elk onderdeel van) alle overeenkomsten waarbij ReclameProdukten.eu partij is, tenzij ReclameProdukten.eu en de afnemer van ReclameProdukten.eu uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
1.2 Toepasselijkheid van eventuele door de afnemer ingeroepen algemene (inkoop)voorwaarden wordt uitdrukkelijk door ReclameProdukten.eu van de hand gewezen, voor zover deze strijdig zijn met de door ReclameProdukten.eu gehanteerde algemene voorwaarden.

Artikel 2 Offertes
2.1 De offertes van ReclameProdukten.eu zijn gedurende 4 weken na dagtekening voor ReclameProdukten.eu bindend, tenzij ReclameProdukten.eu in haar offertes uitdrukkelijk een andere termijn heeft vermeld.
2.2 Bij niet tijdige aanvaarding van de offerte door de afnemer, komt de offerte te vervallen en kan daarop behoudens uitdrukkelijke schriftelijke instemming van ReclameProdukten.eu geen beroep meer worden gedaan.
2.3 De in het kader van een catalogus, folder, prijslijst en dergelijke verstrekte informatie, gegevens, technische omschrijvingen, kleuren en maten zijn vrijblijvend. Dit betreffen namelijk slechts benaderingen die ter verduidelijking dienen.
2.4 Indien geen overeenkomst tussen beide partijen tot stand komt, heeft ReclameProdukten.eu het recht de redelijke kosten van het maken van de offerte, modellen, tekeningen en dergelijke bij de afnemer in rekening te brengen.

Artikel 3 De totstandkoming van een overeenkomst
3.1 Een overeenkomst met ReclameProdukten.eu komt uitsluitend tot stand door schriftelijke aanvaarding van een offerte van ReclameProdukten.eu door de afnemer binnen de in artikel 2.1 van deze algemene voorwaarden genoemde termijn van 4 weken, danwel een hiervan afwijkende in deze offerte opgenomen termijn, danwel doordat ReclameProdukten.eu een (telefonische) opdracht van een afnemer schriftelijk aanvaardt of geheel of gedeeltelijk aan een (telefonische) opdracht van de afnemer voldoet.
3.2 Wijzigingen in de overeenkomst tussen ReclameProdukten.eu en de afnemer evenals afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts tussen beide partijen van kracht zijn indien deze door ReclameProdukten.eu (schriftelijk) aan de afnemer zijn bevestigd.
3.3 Alle overeenkomsten worden door ReclameProdukten.eu gesloten onder de opschortende voorwaarde dat de afnemer voldoende kredietwaardig is voor de nakoming van de overeenkomst.

Artikel 4 Prijzen
4.1 De door ReclameProdukten.eu in haar offertes of op prijslijsten opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting.

Artikel 5 Betaling
5.1 Betaling aan ReclameProdukten.eu dient te geschieden in de in de offerte weergegeven valuta, en bij gebreke daarvan, in euro.
5.2 Voor zover niet anders schriftelijk overeengekomen is, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na de op de factuur vermelde leveringsdatum danwel contant bij levering, onverlet het bepaalde in 6.3
5.3 ReclameProdukten.eu is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de nakoming van de opdracht voort te gaan, een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsplichten van de afnemer te verlangen, zoals bijvoorbeeld (gedeeltelijke) vooruitbetaling van de door de afnemer in totaal aan ReclameProdukten.eu verschuldigde bedrag.
5.4 In geval van te late betaling is de afnemer aan ReclameProdukten.eu een rente verschuldigd gelijk aan 10% op jaarbasis over het openstaande bedrag vanaf de factuurdatum tot aan de dag van de voldoening van het verschuldigde bedrag. Alle kosten, ook de volledige kosten van rechtskundige bijstand (waaronder advocaatkosten) in en buiten rechte veroorzaakt door of samenhangend met de te late betaling, komen voor de rekening van de afnemer, dit met een minimum van een bedrag van € 250,-
5.5 In geval van overschrijding door de afnemer van de in artikel 5.2 van deze algemene voorwaarden genoemde betalingstermijn is ReclameProdukten.eu gerechtigd de aflevering van alle nog niet geleverde zaken op te schorten totdat het verschuldigde bedrag is voldaan.
5.6 Ieder beroep op verrekening met een vordering welke de afnemer op ReclameProdukten.eu meent te hebben of meent te zullen krijgen, is uitdrukkelijk uitgesloten. Voorts is het de afnemer niet toegestaan zich om welke reden dan ook te beroepen op opschorting van betaling.

Artikel 6 Levering
6.1 ReclameProdukten.eu zal zich tot het uiterste inspannen om te leveren binnen de opgegeven levertijd, doch deze nimmer te beschouwen als fataal. Overschrijding van de levertijd door ReclameProdukten.eu -ongeacht de oorzaken daarvan- geeft de afnemer niet het recht ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.
6.2 Leveringen geschieden door verzending op een door ReclameProdukten.eu te bepalen wijze aan het adres van de afnemer. Indien de afnemer de voorkeur geeft aan een andere wijze van verzending, dient deze wijze in de opdrachtbevestiging van ReclameProdukten.eu te worden overeengekomen en zijn de eventuele daaraan verbonden (meer)kosten voor de rekening van de afnemer.
6.3 In het geval de afnemer de te leveren zaken ten kantore van ReclameProdukten.eu afhaalt of doet afhalen, geschiedt de levering door de feitelijke ter beschikking stelling van de zaken aan de afnemer.
6.4 Het risico ten aanzien van zaken die door ReclameProdukten.eu aan de afnemer worden verzonden, gaat over op de afnemer vanaf het moment van verzending. Het risico ten aanzien van zaken die door de afnemer bij het magazijn van ReclameProdukten.eu worden afgehaald, gaat over op de afnemer met ingang van het moment dat deze zaken in de feitelijke beschikkingsmacht van de afnemer op van de door de afnemer gebruikte hulppersonen zijn gebracht.
6.5 Indien ReclameProdukten.eu voor of tijdens de uitvoering van een overeenkomst vermoedt of aanwijzingen ontvangt dat de afnemer in verminderde mate kredietwaardig mocht zijn, is ReclameProdukten.eu gerechtigd niet te leveren of niet verder te leveren en/of de productie stop te zetten. Eén en ander laat onverlet de verplichting van koper om de reeds bestelde producten van ReclameProdukten.eu af te nemen.
6.6 Alle kosten van ReclameProdukten.eu ontstaan door het door toedoen van afnemer afbreken van het productieproces waaronder opslagkosten, milieukosten, vernietigingskosten alsmede opstartkosten, zijn voor rekening van de afnemer.

Artikel 7 Reclames
7.1 De afnemer dient de door ReclameProdukten.eu geleverde zaken direct na ontvangst te controleren. Reclames moeten, om geldig te zijn, binnen 8 werkdagen nadat de afnemer de zaken heeft ontvangen, schriftelijk bij ReclameProdukten.eu zijn ingediend. Bij gebreke van tijdige indiening is ReclameProdukten.eu niet aansprakelijk ter zake het betreffende gebrek.
7.2 Ieder recht op reclame vervalt wanneer de zaken geheeld of gedeeltelijk in gebruik zijn genomen.
7.3 Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, afmetingen en dergelijke zijn geen grond voor reclames. Bij de beoordeling of een partij zaken buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet de partij in haar geheel worden beoordeeld; er kan dus niet op enkele exemplaren worden afgekeurd. ReclameProdukten.eu dient terstond in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
8.1 Tot aan de algehele voldoening van alle door de afnemer aan ReclameProdukten.eu verschuldigde betalingen behoudt ReclameProdukten.eu de eigendom voor over alle door haar uit hoofde van die of van andere overeenkomsten geleverde zaken voor, zulks tot zekerheid voor de betaling van al het haar toekomende, niets uitgezonderd.
8.2 Het is de afnemer niet toegestaan, zo lang geen algehele betaling aan ReclameProdukten.eu heeft plaatsgevonden, de geleverde zaken te vervreemden, belenen, verpanden, of onder hypothecair of fiduciair verband brengen, te verhuren, uit te lenen of op welke titel ook buiten zijn feitelijke beschikkingsmacht en/of bedrijf te stellen.

Artikel 9 Overmacht
9.1 De door ReclameProdukten.eu aan de afnemer opgegeven levertijd voor zaken wordt verlengd met de periode gedurende welke ReclameProdukten.eu door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
9.2 Er is sprake van overmacht aan de zijde van ReclameProdukten.eu indien ReclameProdukten.eu na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, ziekte van haar werknemers, beslaglegging, storingen in de levering van energie, machinebreuk, alles zowel in het bedrijf van ReclameProdukten.eu als bij derden, van wie ReclameProdukten.eu de benodigde materialen geheel of gedeeltelijk betrekt, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of risicosfeer van ReclameProdukten.eu gelegen.
9.3 In geval van overmacht van ReclameProdukten.eu, is ReclameProdukten.eu gerechtigd haar prestaties op te schorten, zonder dat de afnemer bevoegd is de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 ReclameProdukten.eu is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect, voortvloeiende uit of in verband staande met het gebruik of niet kunnen gebruiken van de door haar geleverde zaken.
10.2 Slechts in het geval de afnemer bewijst dat er sprake is van opzet of grove schuld van leidinggevende ondergeschikten van ReclameProdukten.eu, aanvaardt ReclameProdukten.eu aansprakelijkheid, met dien verstande dat ReclameProdukten.eu tot nooit meer aansprakelijkheid is dan tot de totale hoogte van de voor de zaken aan de betreffende afnemer verzonden facturen.
10.3 ReclameProdukten.eu is niet aansprakelijk voor de schade of fouten die aan ReclameProdukten.eu ondergeschikten en niet-ondergeschikten personen bij de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van een overeenkomst tussen afnemer en ReclameProdukten.eu bij de afnemer of derden mochten veroorzaken of maken, behoudens voorzover sprake is van opzet.
10.4 Voor het geval ReclameProdukten.eu in een concreet geval rechtens geen beroep toekomt op voren omschreven beperkingen van haar aansprakelijkheid, is iedere aansprakelijkheid van ReclameProdukten.eu in ieder geval beperkt tot het door de aansprakelijkheidsverzekeraar van ReclameProdukten.eu in het betreffende geval uit te keren bedrag.

Artikel 11 Ontbinding van de overeenkomst
11.1 ReclameProdukten.eu heeft het recht de overeenkomst met een afnemer met onmiddellijke ingang, zonder dat hiertoe rechtelijke tussenkomst vereist is, ontbonden verklaren danwel, naar keuze van ReclameProdukten.eu, om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, onverminderd haar recht op vergoeding van onkosten en winstderving, in het geval de afnemer in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling aanvraagt, er sprake is van een beëindiging van de werkzaamheden van de afnemer of een verslechtering van de bedrijfseconomische situatie van de onderneming van de afnemer, in geval van liquidatie, een gehele of gedeeltelijke overdracht van de onderneming van de afnemer, wijziging in directie, in het geval de afnemer haar verplichtingen tegenover ReclameProdukten.eu niet of niet tijdig nakomt of de in artikel 5.3 van deze overeenkomst bedoelde zekerheid weigert te stellen.
11.2 In alle in artikel 11.1 van deze algemene voorwaarden omschreven situaties worden alle vorderingen van ReclameProdukten.eu op de afnemer onmiddellijk opeisbaar.
11.3 In het geval een afnemer in de nakoming van een bepaalde overeenkomst jegens ReclameProdukten.eu tekortgeschoten is, heeft ReclameProdukten.eu het recht deze tekortkoming in de nakoming te beschouwen als gepleegd ten opzichte van alle met ReclameProdukten.eu lopende overeenkomsten. In geval van een tekortkoming in de nakoming heeft ReclameProdukten.eu het recht de overeenkomst gedeeltelijk in stand te houden.
11.4 Indien u uw order annuleert en om terugbetaling een verzoek indient, dan krijgt u uw geld terug minus de gemaakte kosten voor de transacties en behoudt ReclameProdukten.eu het recht administratiekosten in rekening te brengen met een minimum van 15 euro excl. 21% BTW.

Artikel 12 Intellectuele rechten
12.1 ReclameProdukten.eu behoud zich het auteursrecht en al haar andere intellectuele rechten voor op de door haar aan een afnemer in het kader van een offerte of overeenkomst verstrekte onderwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, zaken, modellen en/of monsters. Deze ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, zaken, modellen en/of monsters blijven – tenzij uitdrukkelijk een afzonderlijk bedrag voor de overdracht van auteursrechten aan de afnemer in eigendom is gebracht - eigendom van ReclameProdukten.eu.
12.2 Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ReclameProdukten.eu is het de afnemer verboden de door ReclameProdukten.eu geleverde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, zaken, modellen en/of monsters in productie te nemen of te geven aan derden, over te dragen of ter beschikking te stellen danwel anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken.
12.3 De afnemer die het bepaalde in artikel 12.2 overtreedt, is aan ReclameProdukten.eu een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd groot Euro 25.000,- per overtreding en Euro 500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van ReclameProdukten.eu op volledige schadevergoeding.

Artikel 13 Geschillen
13.1 Op alle offertes, overeenkomsten, de uitvoering daarvan en de onderhavige algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
13.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige algemene voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke een voortvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage, tenzij ReclameProdukten.eu de bevoegde rechter naar de woonplaats van afnemer verkiest.

Artikel 14 Slotbepaling
14.1 Voor zover van enige bepaling in deze algemene voorwaarden of in de met de afnemer gesloten overeenkomst mocht komen vast te staan dat ReclameProdukten.eu zich daarop jegens de afnemer niet kan beroepen, zullen partijen zich niettemin naar doel en strekking van deze bepaling gedragen. Zonodig zullen zij voor deze bepaling een naar doel en strekking zoveel mogelijk gelijke bepaling in de plaats stellen, waarop ReclameProdukten.eu zich wel rechtsgeldig kan beroepen.
14.2 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en vertaald naar de Engelse en Duitse taal. In geval van afwijkingen tussen de verschillende taalversies of bij interpretatiekwesties, prevaleert de Nederlandse tekst.

ReclameProdukten.com

Weegbree 92
5684JH Best
Nederland
+31(0)499 78 57 58
+31(0)6 26 72 43 11
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.rkdesigns.nl
K.v.K. Eindhoven 17204483

Verzendkosten

Verzendkosten NL t/m 50,00 euro

Verzendkosten Nederland 9,95 euro, administratie- en verpakkingskosten 6,50 euro bij orderbedrag van 50 euro of minder. Vanaf 50 euro 9,95 verzendkosten en vanaf 250 euro gratis verzending.

Annuleren van uw order, bij annuleringen zijn er transactie- en administratiekosten van toepassing.

Let op!

PRIJZEN EN AANBOD ZIJN NIET MEER ACTUEEL!!!

De meeste producten zijn leverbaar maar hebben prijsstijgingen. Stuur een mail met hetgeen wat u wilt bestellen, we controleren of het product of de producten leverbaar zijn en geven u de actuele prijs door.


WIJ LEVEREN NIET AAN CONSUMENTEN!!!
Het consumentenrecht is niet van toepassing noch het retourrecht voor consumenten! Lees de voorwaarden goed door alvorens u een bestelling plaatst.
Alle producten worden standaard zonder prints geleverd
.

Afmeting print is puur de aanduiding voor een afgewerkte print die u kunt toepassen.

Log in or Registeren